Ny Lovpligtig Ansvarsdækning for Passagertransport til Søs

Folketinget har vedtaget ændring af søloven med virkning fra 31. december 2012

Lovændringen medfører:
1) Der er indført forsikringspligt for passageransvaret, gældende fra 01.04.13
2) Der er indført objektivt ansvar for personskader, som indtræffer som følge af en søulykke.

En søulykke defineres som: Skibsbrud, kæntring, kollision eller stranding, eksplosion eller brand ombord, og skibsfejl.

En skibsfejl omfatter følgende:
"svigt eller manglende overholdelse af gældende sikkerhedsregler, når det gælder skibsdele eller skibsudstyr, der benyttes til redning eller evakuering af passagerer, til ombord- og fraborde-stigning, eller til fremdrift, styring, sikker navigation, fortøjning, opankring, læggen til eller fra
kaj- eller ankerplads, eller til havarikontrol eller fyldning, eller til udsætning af redningsmateriel".

Forsikringspligten og ansvaret påhviler den som står for skibets drift, hvad enten dette er ejeren eller en charterer (lejer).

Hvis f.eks. en skole / kommune / virksomhed lejer nogle både uden fører, og gennemfører en aktivitet for et antal elever / øvrige passagerer, så er det skolen/ kommunen / virksomheden, der  ifalder et ansvar hvis der indtræffer en søulykke, og da det er skolen/kommunen/virksomheden, som står for driften, da båden lejes uden fører, så påhviler forsikringspligten skolen/kommunen/virksomheden.

Ændringerne per 31.12.2012 medfører følgende.
1. Ansvarsgrundlaget er skærpet i forhold til tidligere.
2. Begrænsningssummen er hævet til SDR 400.000 pr. passager, svarende til ca. DKK 4.000.000.
3. For de første SDR 250.000, svarende til ca. DKK 2.500.000 er der objektivt ansvar. Objektivt ansvar betyder ansvar uden skyld – dvs at ansvaret falder på den som står for skibets drift, uanset om der er begået en ansvarspådragende handling eller forsømmelse.
4. For de næste SDR 150.000, svarende til ca. DKK 1.500.000 er der præsumptionsansvar. Præsumptionsansvar betyder at bevisbyrden er vendt i forhold til det almindelige kendte culpaansvar. Ved præsumptionsansvar skal skadevolder bevise at han/hun ikke er skyld i den indtrufne skade.
5. Der er nu forsikringspligt for det ansvar der ligger indenfor de første SDR 250.000, mens denne forsikringspligt ikke gælder for de resterende SDR 150.000.

I Codan Marine vil vi gerne være behjælpelige med at svare på spørgsmål og vi tegner denne type forsikring på årsbasis eller som deklarationsbasis.

Henvendelse Codan Marine +45 3355 3187