Flytebrygger

Flytebryggeforsikringen er aktuell for foreninger, lag, sameier og for dere som driver flytebrygge i næring. Forsikringen består av to deler; skade og ansvar.

  Forsikringen omfatter

 • Flytebryggen og tilhørende fastmontert utstyr

Forsikringen omfatter ikke

 • Fortøyninger med tilhørende moringer
 • Utstyr som monteres i løpet av forsikringsperioden, med mindre selskapet har blitt notifisert og har bekreftet utvidelsen skriftlig
 • Faste brygger i tilknytning til flytebrygge
 • Flytting av anlegg med mindre det er særlig avtalt

 

Skade

Forsikringen omfatter: Selskapet svarer ikke for:
Skade og totaltap som rammer flytebryggen ved en plutselig og uforutsett hendelse f. eks:
 • Naturskade
 • Uværsskade
 • Brann
 • Tyveri
 • Påkjørsel/kollisjon

Tap forårsaket av material/konstruksjonsfeil

Tap forårsaket av utilstrekkelig vedlikehold, slitasje, tæring, rust, råttenhet eller andre lignende forhold

Tap forårsaket av uriktig montasje

Tap forårsaket av kontakt med is eller snøtyngde

Kostnader med å justere bryggen etter uvær

Tap forårsaket av sikredes uforsvarlige belastning av anlegget

 

Ved skade erstattes omkostninger til å reparere anlegget slik at det settes tilbake i den stand det var før skaden inntraff.

Anlegget anses som totaltapt dersom det har så omfattende skader at omkostningene ved å reparere anlegget vil overstige 90% av forsikringsverdien.

Forsikringsverdien er den faktiske verdien av den forsikrede gjenstand på skadetidspunktet (forsikringssum fratrukket aldersfradrag).

 

Ansvar

Selskapet svarer for det juridiske ansvaret sikrede blir pålagt: Selskapet svarer ikke for:

Som følge av skade på person eller tap av liv

For fjerning av skadet/sunket anlegg pålagt av offentlige myndigheter

For tredjemannskade som følge av brann, eksplosjon, støtning, kollisjon, eller andre fysiske forhold ved anlegget

Ansvar opptil NOK 10.000.000

Ansvar som følge av tap eller skade på løse gjenstander lagret eller plassert på anlegget

 

Egenandel

Standard egenandel skade: 10% av erstatningsbeløpet, min NOK 6.000, maks NOK 50.000. Aldersfradrag kommer i tillegg.

Standard egenandel ansvar: 10% av ansvaret, min NOK 6.000, maks NOK 50.000

Egenandel fratrekkes ikke ved bergings- og redningsomkostninger, av omkostninger ved erstatsningsoppgjøret eller besiktelse.

 

Forbehold: Overnevnte tekst er ikke utfyllende vilkår for flytebrygger. Vennligst ta kontakt for fullstendige flytebryggevilkår på telefonnummer +47 67 22 49 80 eller epostadresse norge@codanmarine.com.